KẾ HOẠCH TUẦN 3

TỪ NGÀY 24/9/2018 ĐẾN NGÀY 28/9/2018

Thứ/ Ngày

Nội dung công việc sáng

Nội dung công việc chiều

Thứ hai

24/9

- Chào cờ.

- Giao ban đầu tuần. Sinh hoạt tập thể tìm hiểu về rằm trung thu.

Học tập theo TKB

Thứ ba

25/9

- Toàn trường học theo TKB.

- Tham gia tập huấn dạy lồng ghép Quốc phòng an ninh.

Học tập theo TKB

Thứ tư

26/9

Dự Hội nghị triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng

Hoc tập theo TKB

Thứ năm

27/9

Học tập theo TKB

Học tập theo TKB

Thứ sáu

28/9

Học tập theo TKB

Chuyên đề toán , TVCN lớp 1