KẾ HOẠCH TUẦN 5

Thứ/ Ngày

Nội dung công việc sáng

Nội dung công việc chiều

Thứ hai

5/10

 

 - Chào cờ.

 - Học tập theo TKB

- Phát động tuần lễ học tập suốt  đời

 

-Kiểm tra kế hoạch giảng dạy

Nộp thống kê CBGV,NV tháng 10  

Thứ ba

6/10

 

- Học tập theo TKB.

 

 

Học tập theo TKB

 

 

Thứ tư

7/10

 

Học tập theo TKB

Họp hiệu trưởng

 

Hoc tập theo TKB

 

Thứ năm

8/10

 

Học tập theo TKB

 

 

 

Học tập theo TKB

 

Thứ sáu

9/10

 

Học tập theo TKB

 

 

Sinh hoạt chuyên môn

Đăng ký thi đua theo tổ