KẾ HOẠCH TUẦN 6

Thứ/ Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

12/10

 

- Chào cờ.

- Giao ban đầu tuần.

Phân công chuẩn bị Hội nghị

Trà dạy 3A, ĐC Nga chào mừng Đại hội đảng bộ huyện

 

- Kiểm tra kế hoạch GD

- Họp trung tâm cộng đồng xã (Hương)

Thứ ba

13/10

 

- Học tập theo TKB

- Dự giờ

 

Học tập theo TKB

 

Thứ tư

14/10

 

-Hc tp theo TKB

 

 

HS nghỉ

-Trang trí,  Hội Nghị trù bị CBCVVC

Thứ năm

15/10

 

 

-Học tập theo TKB

 

 

 

HS nghỉ học

- Hội nghị CBCVVC-CĐ (20-21)

Thứ sáu

16/10

 

Học tập theo TKB

Đoàn viên trang trí phông chữ đại hội Liên đội.

 

-Đại hi liên đội 14h-15h

- Nộp báo cáo sau Hội nghị