PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 1 MINH LẬP                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:   69 /KH- THML1                                        Minh Lập, ngày  23  tháng 05 năm 2019

   KẾ HOẠCH

            Công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

Căn cứ  Hướng dẫn số: 197 /HD – PGD ĐT  ngày 21 tháng 5 năm 2019  của Phòng Giáo dục  và  Đào tạo Đồng Hỷ về việc  tuyển sinh  vào các trường  mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020;   

Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương xã Minh Lập;

Căn cứ vào Kế hoạch phát triển giáo dục của trường TH số 1 Minh Lập năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường TH số 1 Minh Lập,

Trường TH  số 1 Minh Lập xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH
- Thực hiện đúng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học số 1 Minh Lập.
- Đảm bảo duy trì phổ cập tiểu học .  Huy động 100% trẻ 6 tuổi ra học lớp 1.
- Rà soát, tổng hợp số lượng học sinh  lớp 1 năm học 2019 - 2020, phân chia học sinh theo lớp, dự kiến cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới 2019 -2020
II. NỘI DUNG TUYỂN SINH
1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
2. Đối tượng:
- Là trẻ sinh năm 2013  thuộc 9 xóm: Ao Sơn, Đoàn Kết, Làng Chu, Cà Phê 2, Theo Cày, Bà Đanh 1, Bà Đanh 2, Na Ca, Tân Lập của xã Minh Lập.
- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về (có thể sinh năm 2012, 2011, 2010).
- Trẻ sinh năm 2010 trở về trước mà chưa ra lớp.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Theo hồ sơ điều tra phổ cập thì số lượng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020 dự kiến  là 67(4 HS học nơi khác theo điều tra) học sinh chia thành 2 lớp (1A, 1B).

4. Hồ sơ: (Theo quy định của phòng giáo dục)

- Đơn xin vào học lớp 1 (theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

- Hộ khẩu photo (có bản chính để đối chiếu).

- Giấy chứng nhận đã qua lớp mẫu giáo 5 tuổi

5. Phí tuyển sinh

- Lệ phí tuyển sinh:                      ( hồ sơ).

- Tạm thu các loại quỹ:                đồng/1 học sinh.

* (Số tiền tạm thu: Sẽ được quyết toán cụ thể sau khi có sự thống nhất thu các loại quỹ năm học 2019 – 2020 của các bậc phụ huynh Trường Tiểu số 1 Minh Lập, quyết định phê duyệt cho thu các loại quỹ thỏa thuận của UBND xã Minh Lập và Phòng giáo dục và đào tạo Đồng Hỷ).

- Tiền mua sách lớp 1: .......... đồng. (Sách dự án công nghệ nên đề nghị phụ huynh không mua sách bán trên thị trường)

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: ( làm việc từ thứ 2 đến thứ 6)

Đợt 1: Buổi sáng từ 7h 30’ đến 10h30’ các ngày từ ngày 24 tháng 06 đến hết ngày 15 tháng 07 năm 2019.

2. Địa điểm:

Tại Hội trường trường Tiểu học số 1 Minh Lập.

IV. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Minh Lập ra Quyết định thành lập Ban  Tuyển sinh gồm các ông( bà ) có tên sau:

1. Bà: Trần Lan Hương - Hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Ông: Lăng Văn Chiến - Phó Hiệu trưởng - Phó ban

3. Bà: Đinh Thị Lan Anh - Thư kí hội đồng - Thư kí

4. Bà: Tô Thị Chúc - Giáo viên lớp 1 - Ủy viên

5. Bà:  Nông Thị Mi - Giáo viên lớp 1 - Ủy viên

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban tuyển sinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ, Ủy ban nhân dân xã Minh Lập.
- Tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương, phối hợp với các trường Mầm Non trên địa bàn và các tổ chức đoàn thể xã Minh Lập tích cực tuyên truyền về công tác tuyển sinh.
- Các thành viên của Ban tổ chức có nhiệm vụ thông báo tới từng phụ huynh thời gian và địa điểm tuyển sinh, hướng dẫn phụ huynh các thủ tục cũng như hồ
sơ tuyển sinh.
- Phụ huynh  có con em vào lớp 1 có trách nhiệm theo dõi lịch tuyển sinh và thực hiện đúng các quy định tuyển sinh của nhà trường.
- Kết thúc tuyển sinh, đồng chí phó Ban tuyển sinh thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận chuyên môn Tiểu học. Nộp Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh vào ngày 16/7/2019; nộp Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh vào ngày 30/7/2019./.
 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/cáo);

- UBND xã Minh Lập (b/cáo);

- Lưu: VT.

 

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Lan Hương