LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH SỐ 1 MINH LẬP TUYÊN TRUYỀN LUẬT ATGT NĂM HỌC 2021-2022